fbpx

REGULAMIN OGÓLNY

kropki_graficzka_prawo_1920x80

Niniejszy Regulamin określa dokładne zasady świadczeń usług przez HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka z siedzibą we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rejestracji wizyty (spotkania) oraz weryfikacji tożsamości klienta, przy uwzględnieniu faktu, że na etapie rejestracji wizyty Usługodawca nie ma możliwości jego dokładnej identyfikacji.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

W momencie rejestracji wizyty (spotkania) w HKF Centrum Klient zobowiązuje się do akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

I. PODMIOT/USŁUGODAWCA

HKF – CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA przy ul. Wyścigowej 58 we Wrocławiu (dalej jako „HKF Centrum”) prowadzone jest przez HFK – Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000996408, nr NIP: 8992939781 („Usługodawca”).

Dane do kontaktu z Usługodawcą: kontakt@hkfcentrum.pl

II. GODZINY OTWARCIA

HKF Centrum czynne jest w godzinach:

1. Poniedziałek – piątek: 09:00 – 20:00, Sobota: 09:00 – 15:00

2. Godziny otwarcia HKF Centrum mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia Klientów.

3. Godziny pracy HKF Centrum w święta i dni wolne od pracy są ustalane indywidualnie i publikowane z przynajmniej 1-dniowym wyprzedzeniem na stronie głównej https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/ oraz na profilu Facebook.

III. ŚWIADCZONE USŁUGI I CENNIK

V.1. Postanowienia ogólne

1. W HKF Centrum świadczone są usługi komercyjne o charakterze psychologiczno – terapeutycznym służącym rozwojowi i poprawie zdrowia według aktualnej oferty publikowanej na stronie internetowej Centrum Terapii znajdującej się pod adresem: https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/, na profilu Facebook oraz w siedzibie Centrum Terapii.

2. Usługodawca świadczy usługi odpłatnie.

3. Zasady świadczenia poszczególnych usług są prezentowane w odrębnych dokumentach:

– Regulamin Świadczenia Wybranych Usług
– Regulamin Szkoleń internetowych (Webinariów)
– Regulamin Pakiety HKF Centrum

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od pobierania należnej odpłatności na bazie odrębnych ustaleń.

5. Usługi w HKF Centrum świadczone są według cen określonych w „Cenniku” zamieszczonym pod adresem: https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/, https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/rezerwacja/ oraz na stronie rejestracyjnej bookero: https://hkf_centrum_wspierania_rozwoju_dziecka.bookero.pl/

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty HKF Centrum, w szczególności przez jej poszerzanie lub zawężanie, a także zmianę cen poszczególnych usług określonych w Cenniku.

7. Informacje na temat aktualnych wydarzeń, planowanych szkoleń oraz konferencji ogłaszane są na stronie https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/ oraz profilu HKF Centrum na Facebook.

8. Wszystkie usługi w HKF Centrum świadczone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i poparte doświadczeniem zawodowym kierunkowym.

IV. ŚWIADCZONE USŁUGI I CENNIK

1. Klienci chcący skorzystać z oferty usług HKF Centrum po raz pierwszy, przed uzyskaniem świadczeń w HKF Centrum, zobowiązani są do

  • wypełnienia Kart Klienta w celu przedstawienia danych niezbędnych dla należytego i bezpiecznego świadczenia usług danego rodzaju oraz
  • zaznajomienia się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu usług, z których będą chciały skorzystać.

2. W przypadku zmiany danych lub informacji podanych w Karcie Klienta, Klient lub jego przedstawiciel prawny winien bezwzględnie zaktualizować dane zawarte w Karcie Klienta przed uzyskaniem kolejnej usługi w HKF Centrum.

3. Klienci lub ich przedstawiciele prawni mają obowiązek poinformowania o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych lub innych mających wpływ na korzystanie z usług w HKF Centrum. W przypadku nie poinformowania o takim stanie rzeczy, Usługodawca, jak i specjaliści prowadzący zajęcia lub udzielający konsultacji są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody u uczestnika.

4. W trakcie spotkania (świadczenia usług w HKF Centrum) dziecko pozostaje pod opieką specjalisty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie prawni. Przedstawiciele prawni dzieci korzystający z usług HKF Centrum zobowiązani są do opieki nad swoim dzieckiem, zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz ponoszenia odpowiedzialność prawnej za działania i zaniechania swoich podopiecznych, w tym za szkody przez nich wyrządzone w mieniu innych Klientów lub HKF Centrum.

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego i zachowywania się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i mienia osób trzecich, w tym innych Klientów i Usługodawcy.

6. Korzystając ze sprzętu HKF Centrum, Klienci lub przedstawiciele prawni Klientów zobowiązani są do użytkowania go w sposób do jakiego jest przeznaczony. Zabrania się użytkowania sprzętu w sposób narażający go na uszkodzenie, czy zniszczenie wykraczające ponad standardowe zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. W przypadku świadomego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przez Klienta i/lub przedstawiciela prawnego Klienta w tym podczas zajęć, Klient lub jego rodzic/opiekun, może zostać zobowiązany do naprawienia szkód.

7. Zabrania się korzystania ze sprzętu dostępnego na terenie HKF Centrum bez wiedzy oraz nadzoru specjalisty.

8. Za rzeczy Klientów i/lub przedstawicieli prawnych Klientów pozostawione w lokalach HKF Centrum, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

9. Usługodawca nie ponosi wobec Klientów odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

10. Uczestnik zajęć w HKF Centrum powinien posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy, zaś przedstawiciel prawny dziecka przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju, ubranie dziecka może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu w związku z lub przy okazji korzystania z usług HKF Centrum. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.

V. REJESTRACJA i PŁATNOŚĆ

V.1. Rejestracja i potwierdzenie rejestracji na wybraną usługę

1. Usługi w HKF Centrum świadczone są na zlecenie klienta (w przypadku osób pełnoletnich) lub przedstawiciela prawnego klienta (dziecka) (w przypadku osób niepełnoletnich), za uprzednią rejestracją na wybrane usługi.

2. Klient może zarejestrować się(zarezerwować)na wybraną usługę w następujący sposób:

1) osobiście w HKF Centrum,

albo

2) telefonicznie pod numerem telefonu +48 574 009 218

w godzinach otwarcia HKF Centrum, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy; rejestratorka/rejestrator pobiera od Klienta dane właściwe dla rejestracji na daną usługę, a Klient – wedle swojego wyboru – może dokonać płatności online (po otrzymaniu informacji potwierdzającej dokonanie rezerwacji, o której mowa w pkt 3 poniżej) albo osobiście w HKF Centrum w dniu spotkania w wybrany przez siebie sposób tj. gotówką albo za pomocą karty płatniczej.

albo

3) online (elektronicznie) (jak opisano poniżej):

a) Klient może zarejestrować się na wybraną usługę poprzez system rezerwacji online Bookero, dostępny pod adresem: https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/rezerwacja/, https://hkf_centrum_wspierania_rozwoju_dziecka.bookero.pl/.

b) W przypadku chęci dokowania rejestracji online wymagany jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych oraz dostępem do skrzynki e-mail.

c) HKF Centrum nie prowadzi rejestracji drogą e-mailową.

d) Proces zakupu usługi z wykorzystaniem Systemu bookero składa się z etapów: wybór usługi; podanie danych osoby kupującej usługę (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, imię i nazwisko osoby, dla której usługa będzie świadczona, jej data urodzenia) i – w przypadku chęci dokonania płatności przy rejestracji online – dokonanie płatności za usługę w przypadku płatności drogą elektroniczną w momencie dokonywania rejestracji; zakończenie procesu rejestracji.

e) Brak podania przez Klienta danych osobowych, o których mowa w punkcie poprzedzającym może uniemożliwić skuteczną rejestrację na wizytę (spotkanie) w HKF Centrum.

f) Płatności za wybrane usługi przy rejestracji online Klient może dokonać albo za pomocą przelewu elektronicznego poprzez system płatności dotpay/przelewy24 (lista banków za pomocą, których można dokonać płatności będzie przedstawiona podczas składania zamówienia) albo osobiście w HKF Centrum w dniu spotkania w wybrany przez siebie sposób tj. gotówką albo za pomocą karty płatniczej.

g) Wszelkie koszty związane z dokonywaniem płatności drogą elektroniczną za usługę zakupioną za pośrednictwem systemu w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, w tym opłatę transakcyjną, ponosi Usługodawca.

h) Usługodawca zastrzega, że niektóre sposoby płatności mogą być niedostępne w przypadku niektórych usług. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do terminu świadczenia usług lub innych czynników niezależnych od Usługodawcy.

i) Użytkownik powinien zakończyć proces rejestracji w oznaczonym czasie (1 godzina od momentu rozpoczęcia rejestracji).

j) Użytkownik lub Klient powinien sygnalizować Usługodawcy wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu. Usługodawca nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Usługodawca nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Usługodawcy.

3. Niezależnie od sposobu dokonania rejestracji – osobiście, telefonicznie albo za pośrednictwem systemu rezerwacji online – każdy Klient otrzymuje niezwłocznie po dokonaniu rejestracji na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie rejestracji na wybraną usługę z podaną datą umówionego spotkania w HKF Centrum.

4. W dziennym grafiku spotkań w HKF Centrum, Klient może zarezerwować jeden termin na tą samą usługę.

5. Rezerwacja elektroniczna dokonywana jest w czasie rzeczywistym, w systemie obsługiwanym równolegle przez personel HKF Centrum. W trakcie dokonywanej rezerwacji wybrany termin może zostać zajęty przez innego użytkownika systemu. Prawidłowo przeprowadzona rezerwacja, dokonywana za pośrednictwem Bookero, zakończona jest komunikatem potwierdzającym zapis oraz podsumowaniem rezerwacji przesyłanym na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji spotkania.

6. Niestawienie się na spotkanie albo nieodwołanie spotkania lub odwołanie z naruszeniem terminu, określonego w pkt VI ppkt 3 niniejszego Regulaminu, będzie skutkować telefonicznym ostrzeżeniem Klienta o możliwości ograniczenia dostępu do narzędzi rezerwacji terminów usług. Kolejne (drugie) nieodwołanie terminu w okresie 30 dni lub odwołanie z naruszeniem terminu określonego w pkt VI ppkt 3 niniejszego Regulaminu, może skutkować zablokowaniem Klientowi dostępu do systemu rejestracji online i rejestracji telefonicznej na okres 3 miesięcy.

7. Rejestracja (rezerwacja) na wybraną usługę nie stanowi zawarcia umowy o świadczenie usług w Centrum, a jedynie rezerwację terminu świadczenia wybranej przez Klienta usługi.

8. Do zawarcia umowy na świadczenie usług w HKF Centrum dochodzi z chwilą wypełnienia Karty Klienta w HKF Centrum (nie ma możliwości wypełnienia Karty Klienta online) wraz ze złożeniem oświadczeń o braku przeciwwskazań do realizacji wybranej usługi oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu Świadczenia Wybranych Usług i/lub Regulaminu Pakiety HKF Centrum (jeśli dotyczy) albo potwierdzenia przed kolejnym spotkaniem w HKF Centrum aktualności informacji i oświadczeń zawartych w Karcie Klienta, co jest niezbędne dla należytego i bezpiecznego świadczenia usług wybranych i zarezerwowanych przez Klienta. W przypadku niektórych usług, warunkiem zawarcia umowy o ich świadczenie, będzie przedłożenie przez Klienta dodatkowych dokumentów np. diagnozy, o czym Klient zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany, obok wypełnienia Karty Klienta i złożenia zawartych w niej oświadczeń albo potwierdzenia aktualności oświadczeń zawartych w Karcie Klienta.

V.2. Płatności

1. Klient może dokonać płatności:

1) świadczenia wybranej przez siebie usługi albo niezwłocznie po jej wykonaniu w HKF Centrum,

albo

2) online poprzez system dotpay / przelewy24 – zintegrowane z serwisem do rezerwacji spotkań Bookero w momencie rejestracji na wybraną usługę albo po dokonaniu rejestracji telefonicznej, jeśli Klient wyrazi taką wolę.

2. Chęć otrzymania faktury Klient powinien zgłosić podczas dokonywania płatności. Klient (nabywca) jest zobowiązany do podania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) przed wystawieniem paragonu fiskalnego. Na podstawie art. 106b ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23) Usługodawca nie wystawia faktur VAT do paragonów niezawierających nr NIP.

VI. REZYGNACJE / PRZEKŁADANIE SPOTKAŃ

1. Klient ma możliwość bezpłatnego anulowania (odwołania) terminu spotkania w HKF Centrum, na które dokonał uprzedniej rejestracji albo przełożenia spotkania na inny termin, nie później jednak niż do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień spotkania, na które Klient był zarejestrowany.

2. Odwołanie / przełożenie spotkania powinno odbywać się w godzinach otwarcia HKF Centrum:

 

1) osobiście w HKF Centrum,

albo

2) telefonicznie, pod nr tel. +48 574 009 219.

 

3. Jeśli spotkanie zostaje odwołane lub przełożone przez Klienta przed godziną 18:00 dnia poprzedzającego dzień spotkania, a Klient uiścił opłatę przy rejestracji, to opłata za spotkanie zostanie zwrócona Klientowi w całości. Usługodawca dokona zwrotu opłaty przelewem, w terminie 21 dni od dnia odwołania terminu spotkania. W celu uzyskania zwrotu prosimy o wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail: kontakt@hkfcentrum.pl i podanie numeru rezerwacji, imienia i nazwiska osoby zapisanej na spotkanie, daty spotkania oraz numeru rachunku bankowego właściwego do dokonania zwrotu środków.

4. Jeśli Klient nie stawi się na spotkanie, na które dokonał rejestracji albo odwoła albo przełoży spotkanie w HKF Centrum po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego dzień spotkania, wówczas Klient zobowiązany jest dokonać pełnej opłaty za wybraną usługę, której miało dotyczyć spotkanie lub też w przypadku, gdy opłata została już dokonana przy rejestracji – Usługodawca zaliczy ją w całości na poczet należnej od Klienta płatności tytułem wynagrodzenia za wybraną usługę, której miało dotyczyć spotkanie. W przypadku wykupionego pakietu sesji – 1 sesja zostanie z niego odliczona jako zrealizowana.

5. Jeżeli Klient dwukrotnie nie stawi się na nieopłacone spotkanie albo odwoła albo przełoży spotkanie po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego dzień spotkania, a za to spotkanie nie dokona płatności zgodnie z zasadą określoną w niniejszym regulaminie – wówczas HKF Centrum ma prawo do powstrzymania się od świadczenia usług na rzecz tego Klienta, a wszystkie dokonane przez Klienta kolejne rezerwacje w HKF Centrum zostaną zawieszone do czasu uiszczenia zaległości na rzecz HKF Centrum. Dopiero po uregulowaniu zaległości względem HKF Centrum Klient będzie mógł korzystać z usług HKF Centrum, a kolejne rezerwacje na spotkania zostaną odwieszone.

6. Jeżeli z jakichkolwiek względów Klient przewiduje, że nie uda mu się przybyć punktualnie na zarejestrowane spotkanie, należy powiadomić o tym recepcję HKF Centrum, w godzinach otwarcia HKF Centrum. W przypadku braku informacji od Klienta rejestracja ważna jest 15 minut od momentu rozpoczęcia terminu wizyty.

7. Spóźnienie na spotkanie nie powoduje jego przedłużenia, ani obniżenia odpłatności za daną usługę.

8. HKF Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania terminu świadczenia usługi w sytuacjach losowych, niezależnych od HKF Centrum. O zmianie lub odwołaniu terminu Klient jest bezzwłocznie informowany telefonicznie przez pracownika HKF Centrum.

VII. REKLAMACJE / SKARGI

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez HKF Centrum, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać wniesiona nie później niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez HKF Centrum.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług oraz pozostałe reklamacje związanie z prowadzeniem HKF Centrum mogą być składane przez Klienta na przykład pisemnie na adres: „HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka” ul. Wyścigowa 58, Wrocław lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hkfcentrum.pl. Wniosek reklamacyjny zostanie rozpatrzony do 30 dni od dnia jego otrzymania.

3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VIII. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

1. Przypomnienia o spotkaniach wysyłane są automatycznie poprzez serwis Bookero dzień przed spotkaniem. Brak smsa / emaila nie zwalnia klienta z odpowiedzialności za płatność za umówione spotkanie.

2. Usługodawca ma prawo anulować rejestrację, jeśli Klient nie pojawi się na umówionym spotkaniu o wyznaczonej godzinie (plus 15 minut) i kontakt na podany przez Klienta numer telefonu nie będzie możliwy.

3. Usługodawca w przypadku konieczności odwołania rezerwacji z przyczyn stojących po stronie Usługodawcy kontaktuje się telefonicznie z Klientem bądź, jeśli Klient nie odbiera telefonu, wysyłana jest wiadomość SMS.

4. Jeśli spotkanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie HKF Centrum, zostanie umówiony nowy termin spotkania lub w przypadku rezerwacji opłaconej opłata zostanie zwrócona lub pozostawiona na poczet kolejnego spotkania o czym zdecydować winien Klient w formie dokumentowej (e-mail)

IX. BEZPIECZEŃSTWO

1. Osoby chcące przebywać na terenie HKF Centrum oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z Regulaminem Obiektu przed wejściem na jego teren. Wejście na teren obiektu stanowi akceptacje Regulaminu. Obiektu.

2. Regulamin Obiektu dostępny jest na recepcji.

3. W dniu terminu spotkania Klient zobowiązany jest do stawienia się w recepcji HKF Centrum na 10 minut (jeśli nie ustalono inaczej) przed planowanym terminem spotkania w celu weryfikacji tożsamości Klienta.

4. Weryfikacja tożsamości klienta przez spotkaniem następuje na podstawie ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem zawierającego dane umożliwiające identyfikację Klienta.

5. Weryfikacja tożsamości Klienta przez wykonaniem usługi jest niezbędna dla ochrony jego danych, ochrony tajemnicy związanej ze świadczeniem usług oraz w celu bezpiecznego wykonania usługi.

6. HKF Centrum informuje a Klient przyjmuje do wiadomości, że godzina umówionego spotkania ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie lub opóźnieniu z uwagi na świadczenie usług innym Klientom.

7. HKF Centrum podejmuje wszelkie możliwe działania w celu eliminacji ewentualnych nieudogodnień wynikających z konieczności oczekiwania na spotkanie dłużej niż było to pierwotnie zaplanowane niemniej sytuacje takie mogą wynikać z faktu, iż pomimo tego, że spotkania są ograniczane orientacyjnymi limitami czasowymi, niekiedy trwają dłużej w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej opieki poszczególnym Klientom.

8. Usługodawca informuje, że w lokalach HKF Centrum prowadzony jest całodobowo monitoring wizyjny.

9. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz pracowników i współpracowników Usługodawcy, a także ochrony mienia HKF Centrum, tj. w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę.

10. Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie pomieszczenia ogólnodostępne tj.:

1) wejścia/wyjścia z Centrum Terapii

2) przejścia/korytarze

3) poczekalnię

4) sale przeznaczone do zajęć grupowych.

11. Monitoring, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest prowadzony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (monitoring wizyjny), bez rejestracji dźwięku.

12. Administratorem danych gromadzonych w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego jest Usługodawca.

13. Dostęp do nagrań z monitoringu wizyjnego posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Usługodawcę oraz uprawnione organy i służby (np. Policja, prokuratura) oraz następuję w przypadku konieczności zweryfikowania zdarzenia, którzy mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

14. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, a na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

15. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres do trzech miesięcy od daty sporządzenia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Usługodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.

16. Usługodawca w ramach prowadzenia HKF Centrum gromadzi i przetwarza jako Administrator także inne dane osobowe Klientów, zgodnie z celem, dla którego te dane są pobierane, każdorazowo informując o tym Klientów poprzez udostępnianie odrębnej informacji o przetrwaniu danych osobowych przy ich zbieraniu dla poszczególnych celów. Zasady ogólne przetwarzania danych w HKF Centrum określa Polityka Prywatności HKF Centrum.

X. TAJEMNICA ZAWODOWA

1. Obowiązkiem specjalisty prowadzącego zajęcia w HKF Centrum jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta.

2. Z tajemnicy zawodowej specjalista zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.

3. Specjaliści HKF Centrum podjęli zobowiązanie się do rzetelnego wykonywania swych zadań i stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej.

XI. PROCEDURY COVID I BHP

1. Jeśli Klient ma objawy infekcji (podwyższoną temperaturę ciała, katar, kaszel, problemy z oddychaniem itp.), powinien odwołać spotkanie w HKF Centrum. HKF Centrum może odmówić wykonania usługi, jeżeli stan zdrowia Klienta zagraża pracownikom i współpracownikom HKF Centrum, w szczególności wystąpienia widocznych u Klienta oznak infekcji bakteryjnej i wirusowej lub innych chorób zakaźnych (m.in. grypa, przeziębienie, zapalenie płuc, odra, ospa, gruźlica itd.). W przypadku odmowy wykonania usługi HKF Centrum zobowiązuje się zagwarantować i zarezerwować Klientowi najbliższy możliwy termin wykonania usługi po powrocie Klienta do zdrowia.

2. Klienci lub ich przedstawiciele prawni mają obowiązek zgłoszenia specjaliście złego samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających miejsce podczas zajęć lub konsultacji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia w siedzibie HKF Centrum lub na stronie internetowej HKF Centrum (https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/).

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w siedzibie HKF Centrum lub na stronie internetowej HKF Centrum, a każdy Klient lub jego opiekun zobowiązany będzie zapoznać się ze zmianami.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wymagalne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA WYBRANYCH USŁUG

I. ZASADY OGÓLNE

1. Świadczenie usług w HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka zlokalizowanym we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej 58 (dalej jako „HKF Centrum”) realizowane jest przez HKF – Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000996408, nr NIP: 8992939781) (dalej jako „Usługodawca”).

2. Podstawowe zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę wybranych usług w HKF Centrum, określono poniżej, w każdym z rozdziałów dotyczących poszczególnych usług świadczonych w HKF Centrum.

3. Usługodawca świadczy usługi w HKF Centrum odpłatnie, według stawek za realizację poszczególnych usług określonych w „Cenniku” zamieszczonym pod adresem: https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/, https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/rezerwacja/ oraz na stronie rejestracyjnej bookero: https://hkf_centrum_wspierania_rozwoju_dziecka.bookero.pl/.

4. Odwoływanie lub przedkładanie terminów spotkań dla świadczenia usług HKF Centrum odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Ogólnym HKF Centrum, dostępnego na stronie pod adresem: https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/ oraz do wglądu dla Klientów w Recepcji HKF Centrum.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do zasad i warunków świadczenia usług w HKF Centrum zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Ogólnego HKF Centrum, o którym mowa w pkt 4 powyżej.

II. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH TERAPII BIOFEEDBACK

1. Czas trwania diagnozy Biofeedback wynosi 55 min.

2. Czas trwania każdej sesji terapii Biofeedback wynosi 45 min.

3. Usługodawca informuje, a Klient lub jego opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż przed skorzystaniem z usług w ramach terapii Biofeedback zaleca się uprzednie, samodzielne wykonanie badania EEG głowy osoby, która ma uczestniczyć w sesjach terapii Biofeedback, celem ustalenia braku przeciwwskazań do realizowania terapii Biofeedback. W przypadku braku wykonania badań EEG, HKF Centrum wymagać będzie przedłożenia zaświadczenia wydanego przez lekarza albo lekarza pediatrę (w przypadku osób niepełnoletnich) o braku przeciwwskazań do badania Biofeedback.

4. Rodzice są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka – jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.

5. Skutkami ubocznymi terapii Biofeedback mogą być: ból głowy, senność, rozdrażnienie – jako wynik intensywnej pracy umysłowej.

6. Przeciwskazaniami do terapii Biofeedback mogą być: padaczka, urazy głowy lub choroby neurologiczne bez konsultacji lekarskiej, nowotwór mózgu.

7. Poziom skuteczności terapii Biofeedback zależy od czynników indywidualnych oraz zaangażowania i współpracy osoby trenującej.

8. W czasie wykonywania terapii / diagnozy Biofeedback niezbędne jest nałożenie na skórę głowy zmywalnej pasty klejąco-przewodzącej oraz żelu USG.

9. Przed każdą sesją zalecane jest wyciszenie telefonu.

10. W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.

11. Ze względów sanitarnych, jak i z uwagi na jakość sesji Biofeedback zalecane jest, by opiekun lub osoba towarzysząca osoby trenującej (także niepełnoletniej) oczekiwał w trakcie sesji poza gabinetem (nie dotyczy to wstępnych sesji diagnostycznych oraz konsultacji wyników).

12. Uczestnicy lub ich opiekunowie ustawowi mają obowiązek zgłoszenia złego samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających miejsce podczas zajęć.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SESJI TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (terapii SI)

1. Czas trwania każdej sesji terapii SI wynosi 45 – 50 min.

2. Czas trwania pojedynczego spotkania diagnostycznego SI wynosi 55 min. Do przygotowania diagnozy SI niezbędne jest odbycie trzech spotkań.

3. Przed podjęciem terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.

4. Terapeuci honorują diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej, o ile nie są one starsze niż 6 miesięcy.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.

6. W czasie terapii rodzice/opiekunowie prawni przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.

7. W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.

8. Uczestnicy lub ich opiekunowie ustawowi mają obowiązek zgłoszenia złego samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających miejsce podczas zajęć.

9. Podczas zajęć obowiązuje wygodny strój sportowy.

10. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetach antypoślizgowych.

11. Korzystając ze sprzętu HKF Centrum uczestnicy zobowiązani są do użytkowania go w sposób do jakiego jest przeznaczony. Zabrania się użytkowania sprzętu w sposób narażający go na uszkodzenie czy zniszczenie wykraczające ponad standardowe zużycie. W przypadku świadomego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przez uczestnika w czasie zajęć, uczestnik lub jego rodzic/opiekun, może zostać zobowiązany do naprawienia szkód.

12. Nie wolno używać sprzętu dostępnego na terenie HKF Centrum bez wiedzy oraz nadzoru specjalisty.

13. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii integracji sensorycznej z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzeń integracji sensorycznej.

14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się współpracować z terapeutą, realizować programy domowe, wykonywać zalecane przez terapeutę badania dodatkowe dziecka.

15. Rodzice/opiekunowie prawni korzystający z konsultacji otrzymują każdorazowo zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.

IV. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH ZAJĘĆ GRUPOWYCH

1. Zajęcia grupowe odbywają się według ustalonego harmonogramu. Aktualny plan zajęć, terminy i inne istotne informacje przekazywane są uczestnikom w trakcie zajęć, są publikowane na stronie internetowej HKF Centrum i/lub profilu Facebook.

2. Uczestnik/Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek poinformowania o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych lub innych mających wpływ na udział uczestnika w zajęciach grupowych. W przypadku nie poinformowania o takim stanie rzeczy, HKF Centrum jest zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody u uczestnika zajęć.

3. Uczestnicy lub ich opiekunowie ustawowi mają obowiązek zgłoszenia złego samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających miejsce podczas zajęć.

4. W zajęć grupowych dziecko pozostaje pod opieką prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.

5. Stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych będą skutkowały usunięciem z zajęć grupowych, a w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach lub powtarzających się przypadkach zagrażaniu bezpieczeństwa siebie lub innych, usunięciem z grupy.

6. Korzystając ze sprzętu HKF Centrum uczestnicy zobowiązani są do użytkowania go w sposób do jakiego jest przeznaczony. Zabrania się użytkowania sprzętu w sposób narażający go na uszkodzenie czy zniszczenie wykraczające ponad standardowe zużycie. W przypadku świadomego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przez uczestnika w czasie zajęć, uczestnik lub jego rodzic/opiekun, może zostać zobowiązany do naprawienia szkód.

7. Nie wolno używać sprzętu dostępnego na terenie HKF Centrum bez wiedzy oraz nadzoru specjalisty.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb realizacji usług w HKF Centrum. Kontakt do administratora danych: kontakt@hkfcentrum.pl

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przedstawiono w Polityce prywatności HKF Centrum oraz w Karcie Klienta, którą otrzymuje – z prośbą o uzupełnienie – każdy nowy Klient lub jego opiekun prawny przed skorzystaniem po raz pierwszy z usług w HKF Centrum.

3. Usługodawca oświadcza i zapewnia, że informacje dotyczące Klienta, które okażą się niezbędne dla potrzeb prowadzenia współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi Klienta (np. psychiatrą), są przekazywane wyłącznie za wiedzą i uprzednią zgodą Klienta lub jego opiekuna prawnego.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia w siedzibie HKF Centrum lub na stronie internetowej HKF Centrum pod adresem: https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w siedzibie HKF Centrum lub na stronie internetowej HKF Centrum, a każdy Klient lub jego opiekun zobowiązany będzie zapoznać się ze zmianami.

REGULAMIN SZKOLEŃ INTERNETOWYCH (WEBINARIÓW)

I. WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki organizacji oraz uczestniczenia w internetowych szkoleniach edukacyjnych (dalej jako „Webinaria” lub pojedynczo „Webinarium”), organizowanych przez HKF – Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 58, posiadającej: KRS 0000996408, NIP 8992939781, REGON 52337188100000 (dalej jako „Organizator”).

Niniejszy Regulamin jest skierowany do wszystkich osób chcących skorzystać z oferty Organizatora w zakresie organizacji Webinariów.

Organizator udostępnia Uczestnikom niniejszy Regulamin do zapoznania się, a Uczestnicy są zobowiązani są zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o udział w Webinarium.

Rejestracja na Webinaria dokonywana za pomocą strony internetowej, zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu, stanowi elektroniczną formę zawarcia umowy świadczenia usług z Organizatorem w przedmiocie udziału w Webinarium i nie stanowią świadczenia usług drogą elektroniczną.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W WEBINARIACH

1. Wykaz aktualnie zaplanowanych Webinariów znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/webinary/. Przy każdym Webinarium Organizator podaje: czas organizacji Webinarium, cenę uczestnictwa od osoby oraz ilość dostępnych miejsc (jeśli jest odrębnie limitowana).

2. Czas trwania Webinarium może wynosić od 45 minut do 3 godzin.

3. Liczba Uczestników jednego Webinarium ograniczona jest do 1000 osób, chyba że Organizator przewiduje odrębne limity z uwagi na specyfikę danego Webinarium, o czym informuje przy ofercie dotyczącej danego Webinarium, umieszczanej na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do limitowania liczby Uczestników na każdym Webinarium.

4. Osoby chcące wziąć udział w Webinarium winny dokonać uprzedniej rejestracji na wybrane przez siebie Webinarium na zasadach określonych poniżej.

5. Warunkiem rejestracji na Webinarium jest akceptacja niniejszego Regulamin oraz uiszczenie stosownej opłaty według cen określonych na stronie informacyjnej danego webinaru w zakładce https://www.hkfcentrum.pl/webinary z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

6. Organizator wskazuje, że osoby będące rodzicami zastępczymi, opiekunami i pracownikami pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w Webinariach nieodpłatnie. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od pobrania wynagrodzenia z tytułu udziału w Webinarium dla poszczególnych Uczestników lub określonej grupy Uczestników.

7. Odpłaty udział w Webinarium (zasada): rejestracja na Webinarium dla osób, które zobowiązane są uiścić opłatę za udział, odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: https://hkf_edu.bookero.pl/, za pośrednictwem platformy do rejestracji online BOOKERO, oraz uiszczenie stosownej opłaty, zgodnie z zasadami określonymi poniżej,

8. Rejestracja Uczestnika jest skuteczna po dokonaniu stosownej płatności za pośrednictwem systemu do rejestracji online BOOKERO i zintegrowanym z nim narzędziem do przelewów elektronicznych (online) Przelewy24 (lista banków za pomocą, których można dokonać płatności będzie przedstawiona podczas rejestracji),

9. Szczegółowe zasady dotyczące płatności i korzystania z systemu BOOKERO, opisuje pkt V.1 Regulaminu Ogólnego HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka, dostępny pod adresem: https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/regulaminy-hkf-centrum/, stosowany odpowiednio, przy czym Uczestnicy nie mają możliwości płacenia za uczestnictwo w Webinarium gotówką albo kartą płatniczą w siedzibie Organizatora – jedyną możliwością uiszczenia płatności jest przelew elektroniczny (online) poprzez system przelewy24.

10. Nieodpłatny udział w Webinarium (wyjątek dotyczący osób wskazanych w § 2 pkt 6 niniejszego Regulaminu):

1)Rejestracja na Webinarium dla osób, których udział w Webinarium jest nieopłatny, odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.skillplanet.io , właściwego zapisom na dane Webinarium.

11. Przy rejestracji na Webinarium każda osoba wypełniająca formularz rejestracyjny proszona jest o podanie następujących danych osobowych dla celów jej identyfikacji i podjęcia działań na żądanie tej osoby: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

12. W przypadku odpłatnego udziału w Webinarium osoby rejestrujące się będą także proszone przez operatora systemu płatności o podane danych osobowych wymaganych dla realizacji płatności online, w zakresie i celach przewidzianych przez operatora systemu przelewy24, zgodnie z informacjami i wymogami operatora płatności.

13. W przypadku nieodpłatnego udziału w Webinarium warunkiem uzyskania dostępu do Webinarium będzie podanie pełnionej funkcji w pieczy zastępczej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tej informacji, w tym żądania przedłożenia przez osobę chcącą nieodpłatnie skorzystać z udziału w Webinarium stosownych dokumentów poświadczających funkcję pełnioną w pieczy zastępczej. W przypadku braku reakcji na żądanie Organizatora w powyższym zakresie i/lub nieudostępnienia takich dokumentów, Organizator uprawniony jest do odmowy takiej osobie udziału w Webinarium, pomimo dokonania wcześniejszej rejestracji.
Po dokonaniu skutecznej rejestracji Uczestnik otrzyma link do wybranego Webinarium na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

14. Uczestnik po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu do Webinarium ma prawo do udziału w nim i zadawania pytań w formie czatu.

15. Chwilą zawarcia Umowy o udział w Webinarium jest chwila otrzymania przez Uczestnika linku, zgodnie z pkt 12 powyżej, co stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy z Organizatorem o udział w wybranym Webinarium. Zasady i warunki wykonywania umowy o udział w Webinarium określa niniejszy Regulamin.

III. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed wysłaniem formularza rejestracyjnego oraz przed rozpoczęciem Webinarium, na który się zarejestrował.

2. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Webinarium/ów w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

3. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób utrwalać ani rozpowszechniać treści i przebiegu Webinarium w całości ani w jakiejkolwiek części. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować dostęp Uczestnika do Webinarium oraz dochodzić od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

IV. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

1. Organizator zobowiązuje się do tego, by Webinaria były prowadzone przez prelegentów, posiadających niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji przedmiotu Umowy o udział w Webinarium na najwyższym poziomie jakościowym.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Webinariów i/lub osoby prelegenta, przy uwzględnieniu pkt 1 powyżej.

3. Organizator może zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinarium/ów z ważnych powodów. Wyżej wymienione czynniki nie będą powodowały naruszenia umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem o udział w Webinarium/ach.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

-za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek uczestniczenia w Webinarium w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, a także powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora;

-za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi dotyczącej organizacji i zapewnienia udziału Webinarium w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

-za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarium/ów.

5. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 kc, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z udziałem lub niemożnością udziału Uczestników w Webinariach, w tym za szkody z tego tytułu wynikające, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA UCZESTNICTWA W WEBINARIACH

1. W celu udziału w Webinarium, Uczestnik musi spełnić, co najmniej poniższe wymagania techniczne:

– dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;

– mieć dostęp do sieci Internet;

– posiadać konto e-mail;

– posiadać dostęp do witryn WWW za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron WWW;

– posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie.

2. Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych wskazanych w punkcie powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości udziału w Webinarium z przyczyn dotyczących Uczestnika, co pozostaje bez wpływu na obowiązek ponoszenia obowiązku zapłaty za udział w Webinarium, z zastrzeżeniem § 2 pkt 6 i § 6 niniejszego Regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Webinarium spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu Uczestnika z wymaganiami lub z infrastrukturą informatyczną Organizatora, co pozostaje bez wpływu na obowiązek ponoszenia obowiązku zapłaty za udział w Webinarium, z zastrzeżeniem § 2 pkt 6 i § 6 niniejszego Regulaminu.

VI. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WEBINARIUM / ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ODWOŁANIE WEBINARIUM

1. Uczestnik będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy o udział w Webinarium w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (data otrzymania linku potwierdzającego skuteczną rejestrację na Webinarium) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w drodze wiadomości poczty elektronicznej na adres: kontakt@hkfcentrum.pl poprzez przesłanie wiadomości o treści:

„Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o udział w Webinarium zaplanowanym na dzień ……….. r. w temacie …………..”.

2. Uczestnik winien przy tym podać swoje imię i nazwisko w celu zidentyfikowania dla realizacji prawa do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w którym Uczestnik korzystający z prawa do odstąpienia od umowy opłacił udział w Webinarium, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu podania numeru rachunku bankowego właściwego do zwrotu uiszczonej kwoty pieniędzy tytułem opłaty za udział w Webinarium, z którego Uczestnik zrezygnował.

4. W przypadku zawarcia Umowy o udział w Webinarium w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia danego Webinarium, Uczestnik będący Konsumentem wyraża uprzednio zgodę na przeprowadzenie Webinarium w planowanym terminie realizacji rezygnując jednocześnie z prawa odstąpienia od umowy o udział w Webinarium, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Wyrażenie zgody jest niezbędne do zawarcia Umowy o udział w Webinarium.

5. Uczestnikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia albo nieopłatnej rezygnacji od zawartej Umowy o udział w Webinarium poprzez nie wzięcie udziału w Webinarium.

6. Z uwagi na ogólnodostępny charakter Webinariów, Organizator ma możliwość odwołania Webinarium najpóźniej w terminie 2 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Webinarium, w przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na wskazany termin wynosi mniej niż 10 osób. Uprawnienie to stanowi umowne prawo odstąpienia od umowy o udział w Webinarium przez Organizatora.

7. O odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Uczestnik jest informowany pocztą elektroniczną. W przypadku odwołania Webinarium przez Organizatora, Uczestnik nie ponosi kosztów odwołania Webinarium i wedle swej woli może wybrać albo możliwość wzięcia udziału w Webinarium o tożsamej tematyce w najbliższym wolnym terminie wyznaczonym przez Organizatora, z zaliczeniem opłaty uiszczonej tytułem udziału w odwołanym Webinarium, na poczet kolejnego Webinarium, wybranego przez Uczestnika albo zwrot uiszczonej opłaty, zgodnie z pkt 7 poniżej.

8. W przypadku odwołania Webinarium/ ów, bez podania innego terminu realizacji Webinarium/ów, z przyczyn niezależnych od Uczestnika i jednoczesnym braku woli Uczestnika w udziale w innych Webinariach o tożsamej tematyce w najbliższym wolnym terminie wyznaczonym przez Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę za udział w odwołanym Webinarium, w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia, w którym miało odbyć się odwołane Webinarium, na konto rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika przy dokonywaniu płatności. Zwrot środków nie wymaga od Uczestnika żadnej dodatkowej aktywności.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA/PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator informuje, że wszystkie materiały wykorzystane podczas Webinarium stanowią i/lub zawierają utwory chronione prawem autorskim, w szczególności teksty, opracowania, zdjęcia, nagrania audio i video, grafiki, a także prawnie chronione znaki towarowe oraz inne materiały, będące przedmiotem praw wyłącznych, które nie mogą być kopiowane, utrwalane, zwielokrotniane, reprodukowane, publikowane, nadawane, wyświetlane, zmieniane, transferowane i rozpowszechniane przez Uczestnika w jakikolwiek sposób pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Jakiekolwiek inne użycie powyższych materiałów wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej.

2. Organizator będzie rejestrował Webinaria, w tym wypowiedzi i pytania Uczestników, bez jednoczesnego utrwalania wizerunków Uczestników, w celu udokumentowania wykonania usługi w ramach umowy o udział w Webinarium, w celach archiwizacyjnych oraz dla potrzeb udostępnienia nagrania Webinarium na Platformie edukacyjnej Skillplanet.io, znajdującej się pod adresem: https://skillplanet.io/, do którego to nagrania dostęp będą mieli wyłącznie Uczestnicy danego Webinarium, który zarejestrują się na ww. darmowej Platformie edukacyjnej Skillplanet.io. Uczestnicy rejestrując się na dane Webinarium, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wyrażają zgodę na nagrywanie Webinarium, w tym ich pytań lub wypowiedzi zadawanych podczas Webinarium oraz późniejsze udostępnienie nagrania danego Webinarium na ww. Platformie edukacyjnej Skillplanet.io z limitowanym dostępem do tych treści.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji przewiduje pkt VII Regulaminu Ogólnego HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka, który stosuje się odpowiednio do usług przewidzianych w ramach niniejszego Regulaminu.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe Uczestników, określone w § 2 pkt 9 i 11, jako Administrator w celu realizacji umowy o udział w Webinarium, a także realizacji praw i obowiązków Stron związanych z umową oraz wykonaniem ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych.

2. Zasady ogólne przetwarzania danych przez Organizatora określa Polityka Prywatności HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora (https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora, a każdy Uczestnik zobowiązany będzie zapoznać się ze zmianami.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wymagalne.

REGULAMIN PAKIETY HKF CENTRUM

I.

1. HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka we Wrocławiu oferuje w sprzedaży promocyjne pakiety, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług Centrum na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Ogólnym HKF Centrum, których treść dostępna jest na stronie internetowej: https://www.hkfcentrum.stronazen.pl.

2. HKF Centrum oferuje dwa rodzaje pakietów:

  • pakiety kompleksowe – zawierające w sobie różne usługi terapeutyczne zgodnie z opisem,
  • pakiety podstawowe – oferujące w atrakcyjnej cenie wybraną liczbę godzin terapeutycznych jednej wybranej usługi HKF Centrum

3. Pakiety kompleksowe oraz podstawowe prezentowane są wraz z cenami na stronie internetowej HKF Centrum, w zakładce „Cennik”.

II.

1. Warunkiem świadczenia przez HKF Centrum usług w ramach zakupionego pakietu kompleksowego albo podstawowego jest odbycie pierwszej wizyty diagnostyczno-terapeutycznej w HKF Centrum, która nie jest wliczana do nabytego pakietu, w celu przeprowadzenia procesu diagnostycznego, chyba że Klient dostarczy do HKF Centrum diagnozę wydaną przez uprawnionego specjalistę albo wykonaną w innym centrum diagnostycznym/terapeutycznym, wystawioną nie później niż 6 miesięcy przed datą jej dostarczenia do HKF Centrum.

2. Przy pierwszej wizycie w ramach danego pakietu Klient otrzymuje Karnet, w którym zaznaczane są kolejno odbyte spotkania.

3. Pakiet uprawnia do korzystania z usług HKF Centrum wyłącznie osobę wskazaną na Karnecie [Posiadacz Pakietu]. Jeżeli osoba kupująca Pakiet [Kupujący] nabywa go dla innej osoby, indywidualizacja Pakietu następuje najpóźniej przy pierwszej wizycie Klienta, poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu na Karnecie i założenie karty Klienta.

4. Posiadacz Pakietu jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie ważności Pakietu, określanym w treści Karnetu. Do terminu ważności Karnetu nie wlicza się okresu wakacji letnich, ferii zimowych oraz przerw świątecznych (termin Karnetu ulega przedłużeniu o ten okres). Termin ważności Pakietu może być również przedłużony z powodu niemożliwości odbycia sesji/spotkań/zajęć z istotnych, obiektywnych przyczyn stojących po stronie Klienta/HKF Centrum, za które uznaje się chorobę Klienta albo prowadzącego zajęcia terapeutę i jednoczesną niemożność realizacji spotkań/sesji przez innego terapeutę HKF Centrum. Wszystkie Karnety, niezależnie od okoliczności, tracą jednak ważność z upływem 6 miesięcy od pierwszej sesji (niezależnie od pakietu).

5. Niewykorzystanie Pakietu w terminie określonym w treści dokumentu Karnetu, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, powoduje utratę jego ważności.

6. Po upływie okresu ważności Pakietu Posiadacz nie może żądać od HKF Centrum wykonania usługi, do której Pakiet uprawniał, ani też wystąpić wobec HKF Centrum z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z usługami, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia albo niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

III.

1. W przypadku, gdy w okresie ważności Pakietu Posiadacz Pakietu nie wykorzysta wszystkich usług, do których Karnet upoważnia kwota stanowiąca równowartość niewykorzystanych usług nie podlega zwrotowi.

2. Posiadacz Pakietu uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnej usługi, do której Pakiet upoważnia.

3. Zabrania się odsprzedawania Pakietu osobom trzecim.

4. HKF Centrum, w ramach wykonywanych świadczeń, w tym oferowanych pakietów, realizuje usługi przy pomocy wybranych przez siebie terapeutów, posiadających odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i poparte doświadczeniem zawodowym kierunkowym, wobec czego usługi realizowane w ramach jednego pakietu podstawowego lub kompleksowego mogą być świadczone przez różnych terapeutów HKF Centrum. HKF Centrum postara się spełnić ewentualne życzenie Klienta, co do realizacji wszystkich spotkań/sesji w ramach jednego pakietu, u tego samego terapeuty, przy czym ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje HKF Centrum jako usługodawca, w miarę dostępności zasobów i w trosce o zapewnienie najwyższego poziomu usług świadczonych w HKF Centrum.

5. HKF Centrum dokłada wszelkich starań by spotkania w ramach pakietów realizowane były przez tego samego terapeutę, jednak HKF Centrum zastrzega sobie prawo do zastąpienia terapeuty prowadzącego zajęcia innym terapeutą HKF Centrum o tożsamych kwalifikacjach i kompetencjach.

6. Brak możliwości realizacji spotkań przez dotychczasowego terapeutę prowadzącego zajęcia, nie uprawnia Klienta do rezygnacji z pakietu i oczekiwania zwrotu pozostałych środków wobec gotowości HKF Centrum do świadczenia usług przy pomocy wykwalifikowanego personelu.

IV.

1. Spotkania/sesje realizowane są wyłącznie w godzinach otwarcia HKF Centrum, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.hkfcentrum.pl

2. Posiadacz Pakietu może dokonać rezerwacji usług przewidzianych do realizacji w zakupionym Pakiecie osobiście lub kontaktując się z recepcją HKF Centrum za pośrednictwem:

a) telefonicznie, pod numerem: +48 574 009 218 lub

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@hkfcentrum.pl

3. Zasady rejestracji określone są w Regulaminie Ogólnym HKF Centrum, który dostępny jest na stronie www.hkfcentrum.pl

V.

1. Karnet nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w HKF Centrum na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.

2. Zasady i warunki nabywania Pakietów, w tym sposoby płatności, określa pkt V Regulaminu Ogólnego HKF Centrum.

VI.

1. Kupujący jak również Posiadacz Pakietu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Ogólnym HKF Centrum.

2. Zakup Pakietu stanowi potwierdzenie, że Kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Ogólnym HKF Centrum. Przyjęcie Karnetu przez Posiadacza Pakietu stanowi potwierdzenie, że posiadacz Pakietu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Ogólnym HKF Centrum.

3. Kupujący zobowiązany jest przed przekazaniem Karnetu poinformować Posiadacza Pakietu o warunkach korzystania z Pakietów zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminem Ogólnym HKF Centrum. W przypadku nieudzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji Posiadaczowi Pakietu, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

VII.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia w siedzibie HKF Centrum lub na stronie internetowej HKF Centrum pod adresem: https://www.hkfcentrum.stronazen.pl/regulaminy-hkf-centrum/.

2. HKF Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w siedzibie HKF Centrum lub na stronie internetowej HKF Centrum, a każdy Klient (Kupujący Karnej i Posiadacz Pakietu) zobowiązany będzie zapoznać się ze zmianami.